Závazná přihláška

Jednoleté pomaturitní studium - včasný zápis - Anglický (Kód: 2024074)

Cena za celý školní rok: 22990 ,- Kč

Vyplňte prosím formulář a potvrďte klepnutím na tlačítko "Odeslat".

Vnitřní řád školy

1. Obecná ustanovení

 • Jazyková škola IDEA se nachází v centru města Hodonín. Vznikla v roce 2006 a z počátku působila jako velmi malá škola zaměřená na výuku zejména anglického, německého a ruského jazyka.
 • Podmínky studia jsou vymezeny vnitřním řádem školy, na jehož základě se řídí chod školy a stanovují podmínky studia, a dále práva a povinnosti studenta a školy.

2. Práva a povinnosti studenta:

            2.1. povinnosti studenta

 • Student je povinen dodržovat vnitřní řád, jehož součástí jsou také pravidla dodržování bezpečnosti. V případě, že student poruší vnitřní řád, má škola právo na vyloučení studenta  bez nároku na náhradu.
 • Studentům je výslovně zakázáno docházet na výuku pod vliven alkoholu nebo jiné návykové látky, a je rovněž zakázáno tyto látky v prostorách školy přechovávat. Rovněž je zakázáno kouřit v budově školy.
 • Student je povinen zajistit si veškeré potřebné výukové materiály, a to na vlastní náklady. 
 • Dále je student povinen na výuku docházet včas, ve stanovnou dobu, a není možno, aby odcházel z výuky dříve, pokud nedoloží řádnou omluvu. V případě, že má student vysokou absenci, a jeho docházka na výuku nedosahuje minimálně 75% z času plánovaného pro výuku, má škola studenta právo ho vyloučit ze studia bez nároku na náhradu. Vyšší absence než 25% z plánovaného času pro výuku se považuje za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu školy. Toto nařízení vychází z Vyhlášky č.19/2014 Sb.ze dne 23.ledna.
 • V průběhu výuky je zakázáno používání mobilních telefonů.
 • Za škodu na majetku školy, kterou způsobí student svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

             2.2. práva studenta:

            Student má právo na:

 • srozumitelné vysvětlení, pokud něčemu nerozumí;  
 • adekvátní vysvětlení hodnocení ze strany vyučujícího;  
 • v případě jakýchkoliv nejasností, týkající se výuky, kázně, hodnocení má student právo na

            vysvětlení ze strany vyučujícího i vedení školy;

3. Provoz budovy a systém zápisu výuky

 • Při způsobení škody na majetku je student povinný uhradit škole vzniklou škodu.
 • Škola neručí studentům za odložené věci.
 • Vyučující  jsou povinni udržovat pořádek v učebnách školy, zejména po odchodu z učebny, a jsou také povinni po odchodu z učebny zamykat, pokud není zjevné, že po jejich odchodu přichází další skupinka, která má v dané učebně výuku.
 • Vyučující musí také striktně dodržovat stanovený rozvrh výuky.
 • Docházka do kurzu a průběh výuky se eviduje v třídní knize, kterou vyplňuje každý vyučující v kurzu. Provádí se vždy zápis o náplni hodiny a o zadané domácí práci. Zapisuje se do ní také prezence a absence studentů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví  

Obecná ustanovení

Každý student je povinen seznámit se před zahájením jazykového kurzu s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pravidla bezpečnosti jsou všem studentům dostupná k nahlédnutí na požádání v kanceláři školy. Seznámení s těmito pravidly stvrzuje student svým podpisem na smlouvě o jazykovém kurzu. Studenti podpisem potvrzují, že jsou seznámeni:

 • se školním řádem;
 • se zásadami bezpečného chování v prostorách školy, 
 • s postupem při úrazu;
 • s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru;

Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:

 • dodržovat vnitřní řád školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž  byli seznámeni;
 • plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem;

Studenti i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je zakázáno:

 • kouřit v celém areálu školy;
 • přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, a jiné omamné látky;
 • přechovávat jakékoli  střelné nebo bodné a sečné zbraně;
 • manipulovat s rizikovými chemickými látkami;
 • zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji;

Úrazy

Úrazem studenta není úraz, který se stane studentovi na cestě do školy a zpět, nebo na předem určeném místě školního setkání a zpět.

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu studenta ve škole, je student povinen ihned nahlásit vyučujícímu nebo kterémukoli z pracovníků školy. V případě úrazu je nutno neprodleně poskytnout, případně přivolat první pomoc. Poté je třeba oznámit úraz  vedení školy. Po zajištění všech zdravotních záležitostí provede vyučující společně s ředitelem školy nebo jeho zástupcem záznam o školním úrazu do Knihy úrazů.

5. Kurzovné a stornovací podmínky jazykových a vzdělávacích kurzů

 • Aktuální ceník je veden na webových stránkách.
 • Pokud není stanoveno jinak, musí být kurzovné uhrazeno nejpozději  v den zahájení kurzu, a to v kanceláři školy při podpisu smlouvy nebo podání přihlášky, nebo přípisem na bankovní účet.
 • Studenti mohou využívat slevové akce, například z programu Rodinné pasy, slevy však nelze kombinovat.
 • Ceny jazykových kurzů nezahrnují učebnice ani jiné učební materiály.
 • Vyplněním přihlášky do jazykového kurzu se student zavazuje uhradit plnou cenu kurzu. V případě, že student stornuje přihlášku, jazyková škola uplatňuje stornovací poplatek 30% z ceny kurzovného.

Kurzovné se studentovi vrací:

 • pokud vystoupí z kurzu nejpozději 3 dny před jeho zahájením;
 • pokud kurz nebyl otevřen a nedošlo k dohodě se studentem o posunutí zahájení kurzu, nebo přeřazení do jiného kurzu;
 • pokud ze závažných zdravotních důvodů klient nemůže nastoupit na výuku a může tyto důvody prokázat;

Kurzovné se nevrací:

 • za zameškané hodiny, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz;
 • v případě hrubé a odůvodněné nespokojenosti s lektorem či průběhem hodiny, a to jen v případě, pokud škola nenajde adekvátní náhradu lektora, nebo nezajistí zařazení do vhodného kurzu ke spokojenosti studenta;

6. Závěrečná ustanovení

 • Vnitřní řád školy byl schválen na mimořádné poradě vedení společnosti dne 20.7.2022.
 • Mimořádná porada byla svolána na základě nových skutečností, týkající se nové Vyhlášky č.19/2014 Sb.
 • Vydáním nově navrženého vnitřního řádu se ruší platnost předešlého vnitřního řádu školy.
 • Platnost vnitřního řádu začíná s účinností od 20.7. 2022 a dále po dobu školního roku 2022/2023 a následující školní roky.

V Hodoníně dne 20.7.2022, aktualizováno 25.11.2022