Prohlášení o zpracování osobních údajů

GDPR

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Poznámka k ochraně Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v podáním elektronické i papírové přihlášky:

GDPR = General data protection regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nová legislativa GDPR začne platit od 25. května 2018. 

Před odesláním elektronické přihlášky prosíme o důkladné přečtení následujících informací!!

 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Dle článku 7. a násl. nařízení EU 2016/679 GDPR

Při zpracování osobních údajů v naší organizaci používáme pouze řádně zvolené postupy a také dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zpracovávat osobní údaje mohou jen vybraní zaměstnanci, nebo spolupracovníci tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze důvěryhodným a transparentním způsobem, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27.dubna 2016.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich:

 • shromažďování
 • ukládání na datové nosiče
 • ukládání v tištěné podobě
 • úprava či pozměnění
 • vyhledávání
 • uchovávání a třídění
 • blokování nebo likvidace

 

Správce

Jazyková škola IDEA s.r.o.
Národní třída 267/16
695 01 Hodonín
IČ:27692264
telefon: 774 433 257
email: kancelar@ideajs.cz 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem. Zpracování osobních údajů probíháv v souladu s platnými právními předpisy.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce k zajištění ochrany osobních údajů opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Kategorie subjektů údajů

 • zákazníci (klienti) správce
 • zaměstnanci a členové správce
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeči o zaměstnání

Kategorie osobních údajů, které mohou být předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k
 • jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ,DIČ, atd.) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje, např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa apod.) 
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace služby, a dále po dobu, po kterou je společnost jako správce povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je dána právními předpisy.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – 5 let od skončení plnění
 • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu až do odvolání

Práva kupujícího v souvislosti s GDPR

Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR
 • na výmaz („právo být zapomenut“), tedy v případě, že osobní údaje již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování 
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR
 • správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti
 • v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů