Vítejte na stránkách Jazykové školy IDEA

Poskytujeme komplexní služby v oblasti cizích jazyků - od výuky přes zprostředkování překladů. Vysoká kvalita, moderní výukové metody, profesionální přístup.


Co je nového?


Vážení rodiče našich žáčků, milí studenti, oznamujeme Vám, že od 17.2. do 23.2.2020
kdy jsou jarní prázdniny, výuka v kurzech pro děti neprobíhá. 
Výuka dospělých probíhá po individuální domluvě v jednotlivých kurzech.
 
 

 

STÁLE JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO KURZŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

VYHOVÍME I INDIVIDUÁLNÍM POPTÁVKÁM

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU V ROZVRHU KURZŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ.

 

V kanceláři jsme k dispozici:

Po, St: 9:00 - 11:30     14:00 - 18:00

Út,Čt: 15:00 - 18:00 

Pá: 9:00 - 11:00

 

Od 17.6. do 8.9.2019

Po, St: 9:00 - 11:00     14:30 - 17:00

Út,Čt: 15:00 - 17:00 

Pá: zavřeno

 

telefonovat můžete kdykoliv

Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková

 

 

NABÍZÍME KURZY S RODILÝM MLUVČÍM V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

(všeobecná angličitna, obchodní angličtina, technické zaměření a cokoliv jiného, dle požadavků klienta)

 

 

 

V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME PŘIPRAVENY A OEVŘENY KURZY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ DOCHÁZKOVÉ KURZY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ:

Kurzy pro dospělé otevíráme vždy druhý týden v září, kurzy pro děti první pondělí v říjnu.

Do kurzů lze ale přistupovat v průběhu celého školního roku, v závislosti na obsazenosti kurzů.

Studentům zpravidla nečiní problém, zařadit se do již rozběhlého kurzu. Lze si dohodnout lekci na zkoušku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.čísle 774 433 257.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Poznámka k ochraně Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v podáním elektronické i papírové přihlášky:

GDPR = General data protection regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nová legislativa GDPR začne platit od 25. května 2018. 

Před odesláním elektronické přihlášky prosíme o důkladné přečtení následujících informací!!

 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Dle článku 7. a násl. nařízení EU 2016/679 GDPR

 

Při zpracování osobních údajů v naší organizaci používáme pouze řádně zvolené postupy a také dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zpracovávat osobní údaje mohou jen vybraní zaměstnanci, nebo spolupracovníci tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze důvěryhodným a transparentním způsobem, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27.dubna 2016.

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich:

 • shromažďování
 • ukládání na datové nosiče
 • ukládání v tištěné podobě
 • úprava či pozměnění
 • vyhledávání
 • uchovávání a třídění
 • blokování nebo likvidace

 

Správce

Jazyková škola IDEA s.r.o.

Národní třída 267/16

695 01 Hodonín

IČ:27692264

telefon: 774 433 257

email: kancelar@ideajs.cz 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem. Zpracování osobních údajů probíháv v souladu s platnými právními předpisy.

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce k zajištění ochrany osobních údajů opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Kategorie subjektů údajů

 • zákazníci (klienti) správce
 • zaměstnanci a členové správce
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeči o zaměstnání

 

Kategorie osobních údajů, které mohou být předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k
 • jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ,DIČ, atd.) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje, např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa apod.) 
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

Doba uchování osobních údajů


Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace služby, a dále po dobu, po kterou je společnost jako správce povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je dána právními předpisy.


Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – 5 let od skončení plnění
 • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu až do odvolání

 

 

Práva kupujícího v souvislosti s GDPR

Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR
 • na výmaz („právo být zapomenut“), tedy v případě, že osobní údaje již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování 
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR
 • správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti
 • v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

 

 

 

Komplexní služby v oblasti cizích jazyků

Výuka jazyků (Hodonín)
   »  kvalifikovaní, dobře motivovaní a zkušení čeští lektoři i rodilí mluvčí;
   »  moderní, vysoce efektivní výukové metody, důraz na kvalitu;
   »  soukromé, firemní i docházkové kurzy obecného i specializovaného zaměření;
   »  příprava k mezinárodní zkouškám, státnicím, maturitě, přijímacím zkouškám;
   »  intenzivní, víkendové kurzy;
   »  obchodní angličtina, komplexní servis v oblasti firemního vzdělávání;
   »  příprava na pobyt v zahraničí;

Překlady
   »  kvalitní překlady korespondence, obecných i odborných textů;
   »  při překladech do cizí řeči možnost proofreadingu rodilým mluvčím;
   »  pevné dodací termíny;

Další služby
   »  poradímě Vám s výběrem vhodného kurzu;
   »  pomůžeme se zajištěním učebních pomůcek a materiálů;

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: