Vítejte na stránkách Jazykové školy IDEA

Poskytujeme komplexní služby v oblasti cizích jazyků - od výuky přes zprostředkování překladů. Vysoká kvalita, moderní výukové metody, profesionální přístup.


Co je nového?


V SOUČASNÉ DOBĚ NAŠE KURZY PROBÍHAJÍ FORMOU PREZENČNÍ VÝUKY.

 

OTEVÍRACÍ DOBA V KANCELÁŘI:

Po: 9:00 - 11:00      15:00 - 17:00 (dle potřeby déle)

St: 9:00 - 11:00     15:00 - 17:00 (dle potřeby déle)

Út,Čt: OD 15:00 DO 17:30, nebo dle předchozí dohody

Pá: 9:30 - 11:00

Telefonovat můžete kdykoliv, berte prosím na vědomí, že můžeme mít výuku nebo se věnujeme jiným klientům a hovor nepřijmeme.

Zavoláme Vám zpět ihned, jakmile to bude možné. Děkujeme za pochopení.

 
 
Aktuality:
Na našich webových stránkách je připraven online zápis na kurzy ve školním roce 2021/2022.
Kurzy probíhají  prezenčně, ale je nutno se připravit i na skutečnost, že snad již jen krátkodobě, budeme muset volit variantu distanční (Skype, Discord....).
Pokud tedy nemáte zájem o případný přechod na distanční výuku, prosíme, zvažte, zda se do kurzu přihlásíte, ze zkušeností víme, že následné odhlašování z kurzů nám značně komplikuje organizaci a hrozí, že bude kurz zrušen i pro ty, kteří se chtějí účastnit i ve formě výuky online. 
 
 

 

PRAVIDLA POHYBU V PROSTORÁCH ŠKOLY

 • DOCHÁZEJTE TĚSNĚ PŘED ZAHÁJENÍM KURZU!! POHYB V ČEKÁRNĚ BUDE OMEZEN NA NUTNÉ MINIMUM
 • RESPEKTUJTE PROSÍM ČASTĚJŠÍ VĚTRÁNÍ V UČEBNÁCH
 • DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST V KONTAKTU S DALŠÍMI ÚČASTNÍKY KURZU, JAK JEN TO BUDE MOŽNÉ
 • NEDOCHÁZEJTE DO KURZU V PŘÍPADĚ, ŽE SE NECÍTÍTE DOBŘE NEBO POKUD JSTE NACHLAZENÍ 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

V kanceláři jsme k dispozici  v uvedených termínech:

V PŘÍPADNÉM NOUZOVÉM STAVU, ČI JINÉHO OMEZENÍ A BĚHEM NUCENÉ DISTANČÍ VÝUKY:   KANCELÁŘ JE UZAVŘENA

Komunikace probíhá v online prostředí ( můžete využít email, telefon, Skype, WhatsApp, Facebook, Messenger..)

PŘI BĚŽNÉM PROVOZU:

Po: 9:00 - 11:00      15:00 - 17:00 (dle potřeby déle)

St: 9:00 - 11:00     15:00 - 17:00 (dle potřeby déle)

Út,Čt: OD 15:00 DO 17:30, nebo dle předchozí dohody

Pá: 9:30 - 11:00

Telefonovat můžete kdykoliv

Přihlásit do kurzů se lze prostřednictvím online formulářů na www.ideajs.cz
Kontaktní osoba: Bc Jitka Jelínková (774 433 257)
kancelar@ideajs.cz

 

NABÍZÍME KURZY S RODILÝM MLUVČÍM V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

(všeobecná angličitna, obchodní angličtina, technické zaměření a cokoliv jiného, dle požadavků klienta)

 

ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ DOCHÁZKOVÉ KURZY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ:

Kurzy pro dospělé otevíráme vždy druhý týden v září, kurzy pro děti první pondělí v říjnu.

Do kurzů lze ale přistupovat v průběhu celého školního roku, v závislosti na obsazenosti kurzů.

Studentům zpravidla nečiní problém, zařadit se do již rozběhlého kurzu. Lze si dohodnout lekci na zkoušku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.čísle 774 433 257.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Poznámka k ochraně Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v podáním elektronické i papírové přihlášky:

GDPR = General data protection regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nová legislativa GDPR začne platit od 25. května 2018. 

Před odesláním elektronické přihlášky prosíme o důkladné přečtení následujících informací!!

 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Dle článku 7. a násl. nařízení EU 2016/679 GDPR

 

Při zpracování osobních údajů v naší organizaci používáme pouze řádně zvolené postupy a také dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zpracovávat osobní údaje mohou jen vybraní zaměstnanci, nebo spolupracovníci tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze důvěryhodným a transparentním způsobem, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27.dubna 2016.

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich:

 • shromažďování
 • ukládání na datové nosiče
 • ukládání v tištěné podobě
 • úprava či pozměnění
 • vyhledávání
 • uchovávání a třídění
 • blokování nebo likvidace

 

Správce

Jazyková škola IDEA s.r.o.

Národní třída 267/16

695 01 Hodonín

IČ:27692264

telefon: 774 433 257

email: kancelar@ideajs.cz 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem. Zpracování osobních údajů probíháv v souladu s platnými právními předpisy.

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce k zajištění ochrany osobních údajů opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Kategorie subjektů údajů

 • zákazníci (klienti) správce
 • zaměstnanci a členové správce
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeči o zaměstnání

 

Kategorie osobních údajů, které mohou být předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k
 • jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ,DIČ, atd.) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje, např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa apod.) 
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

Doba uchování osobních údajů


Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace služby, a dále po dobu, po kterou je společnost jako správce povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je dána právními předpisy.


Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – 5 let od skončení plnění
 • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu až do odvolání

 

 

Práva kupujícího v souvislosti s GDPR

Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR
 • na výmaz („právo být zapomenut“), tedy v případě, že osobní údaje již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování 
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR
 • správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti
 • v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

 

 

 

Komplexní služby v oblasti cizích jazyků

Výuka jazyků (Hodonín)
   »  kvalifikovaní, dobře motivovaní a zkušení čeští lektoři i rodilí mluvčí;
   »  moderní, vysoce efektivní výukové metody, důraz na kvalitu;
   »  soukromé, firemní i docházkové kurzy obecného i specializovaného zaměření;
   »  příprava k mezinárodní zkouškám, státnicím, maturitě, přijímacím zkouškám;
   »  intenzivní, víkendové kurzy;
   »  obchodní angličtina, komplexní servis v oblasti firemního vzdělávání;
   »  příprava na pobyt v zahraničí;

Překlady
   »  kvalitní překlady korespondence, obecných i odborných textů;
   »  při překladech do cizí řeči možnost proofreadingu rodilým mluvčím;
   »  pevné dodací termíny;

Další služby
   »  poradímě Vám s výběrem vhodného kurzu;
   »  pomůžeme se zajištěním učebních pomůcek a materiálů;

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: